Aug12

Chapel Oaks

Aug13

Atria Penfield

Aug15

The Summit at Brighton